http://worldoftanks.ru/community/acc...0448-lykovkin/
900 р
http://worldoftanks.ru/community/acc...697214-ccc888/
600 р

Писать в скайп SvO_ferzi